GARANTÍAS E TRANSPARENCIA

4 de June del 2021

Como debería ser unha Comisión de Garantías Democráticas realmente transparente e eficiente?

 

A xustiza é o conxunto de pautas e criterios que establecen un marco axeitado para as relacións entre persoas e institucións, autorizando, prohibindo ou permitindo accións específicas na interacción destes.

 

O meu parecer é que unha Comisión de Garantías Democráticas Estatal ( CGDE) debe actuar de maneira xusta, ecuánime e debe ser o órgano máximo de interpretación dos estatutos da organización, regulamentos internos, protocolos éticos e demais documentos de funcionamento elaborados polos distintos órganos do partido, no ámbito da súa competencia. Debería ser así mesmo o órgano encargado de velar polo cumprimento das normas democráticas do partido e salvagardar os dereitos das/os militantes e inscritas/os no partido.

 

Opino que os membros da Comisión de Garantías Democráticas Estatal ( CGDE) non deberían ser sancionados, ou cesados, agás acordo expreso dunha maioría cualificada (non menos de 2/3) dos membros do Consello Cidadán Estatal.

 

Entendo que é fundamental que a Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE) teña as seguintes competencias e atribucións:

 

1. Ditaminar sobre a adecuación das decisións de carácter orgánico, que tome o Consello Cidadán Estatal, aos Estatutos, Regulamentos e demais normas de funcionamento de que se dote o partido, e tamén vixiar que se cumpran as decisións tomadas por calquera órgano do mesmo.

 

2. Examinar as cuestións referentes ao funcionamento interno de Podemos e dos seus órganos de goberno, que expoña calquera inscrito/a, militante ou calquera órgano do partido, dando conta do seu ditame mediante informe escrito perante o Consello Cidadán Estatal, co fin de que a propia CGDE tome posteriormente unha decisión, que debería poder ser analizada e revisada polo conxunto da militancia en cuestións de especial transcendencia, por medio de consultas telemáticas.

 

3. Garantir os dereitos das/os militantes e inscritas/os e asegurar a democracia interna do partido, así como a observancia por parte de toda a militancia e inscritas/os e organismos do partido, dos Estatutos, Regulamentos de funcionamento interno, protocolos éticos e demais documentos orgánicos.

 

4. Exercer as funcións propias de mediación, conciliación e arbitraxe no seo das diferentes estruturas en que se organiza o partido.

 

5. Examinar periodicamente as diferentes cuestións relativas ao funcionamento democrático do partido, elaborando e presentando ao Consello Cidadán Estatal aquelas conclusións que considere de interese.

 

6. Coñecer, e informar, as sancións propostas, e os seus recursos, da forma que se estableza nos Estatutos da nosa organización.

 

Para terminar diría que a xustiza se representa cunha muller que leva os ollos vendados, unha balanza nunha man e unha espada na outra. Os ollos vendados pretenden salientar que a xustiza non enxerga aos homes/mulleres/outros, senón os feitos, é dicir, que a xustiza é igual para todos. A balanza representa o xuízo que determinará colocando a cada lado da balanza os argumentos e probas. A espada expresa que a xustiza sancionará aos culpábeis de feitos anti-xurídicos ou que transgridan a norma, aínda que eu son máis partidario dunha xustiza restaurativa que responda o comportamento transgresor cambaleando as necesidades da comunidade, as vítimas e os individuos que se afastan da norma. Entendo que a xustiza restaurativa é unha metodoloxía que permite solucionar problemas involucrando aos principais afectados e ofrecendo axuda, tanto á vítima como ao ofensor.

 

Opino que a mediación e a xustiza restaurativa deben ser os instrumentos máis utilizados desde unha Comisión de Garantías realmente democrática, transparente e ecuánime.